top of page

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „KLUB PODRÓŻNIKA”

Niniejszy regulamin dostępny pod adresem internetowym www.LifeTrip.pl oraz w siedzibie LifeTrip Survival & Bushcraft przy ul. Z. Modzelewskiego 40/78 02-679 Warszawa, określa zasady i warunki korzystania z uczestnictwa w programie „Klubu Podróżnika, prowadzonego przez LifeTrip.pl., NIP 1132135329,, a w szczególności określa przedmiot dostępnych usług, zasady składania zamówień i zawierania umów o świadczenie usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientуw ze wszystkich oferowanych usług.

 

Dane do kontaktu z LifeTrip.pl:

- LifeTrip Survival & Bushcraft przy ul. Z. Modzelewskiego 40/78 02-679 Warszawa

- nr telefonu: +48 505-335-623 od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00

- adres e-mail: kontakt@lifetrip.pl

 

§ 1

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następującą definicję:

Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący integralną cześć umowy.

LifeTrip / Szkoła – LifeTrip z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Z. Modzelewskiego 40/78 02-679 Warszawa

Klient / Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych – dla ważności dokonania czynności konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z LifeTrip czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub z wykonywaniem wolnego zawodu.

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z pуźn. zm.). 

Kurs online – usługa świadczona przez Szkołę drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy online obejmująca cykl zajęć survivalowych, w których ma prawo brać udział Uczestnik, o tematyce i w wymiarze czasowym określonym w opisie produktu, na który Klient może złożyć zamówienie.

Kurs/Szkolenie/Wyprawa stacjonarna - usługa świadczona w danej, określonej wcześniej lokalizacji, obejmująca cykl zajęć survivalowych, w których ma prawo brać udział Uczestnik, o tematyce i w wymiarze czasowym określonym  opisie produktu, na które Klient może złożyć zamówienie.

Kurs grupowy – Kurs realizowany w formie stacjonarnej lub trekkingowej, w którym uczestniczy od 6 do 20 osób, bądź inna liczba osób określona w opisie produktu w Sklepie.

Kod dostępu – adres internetowy wraz z hasłem  umożliwiający Uczestnikowi zainstalowanie aplikacji umożliwiającej transmisję audio-video oraz uzyskanie zdalnego dostępu do lekcji online realizowanych w ramach Kursu.

Platforma – system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem którego realizowany jest Kurs.

Sklep – serwis internetowy, będący własnością LifeTrip, działający pod adresem www.LifeTrip.pl/zapisyonline,  stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość na świadczenie usług przez LifeTrip w postaci Kursуw survivalowych.

Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, wyrażające wolę zawarcia Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej, zawierające podstawowe informacje na temat Kursu.

Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisуw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z pуźn. zm.), zawierana przez LifeTrip z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Strony – strony Umowy, tj. Sprzedający i Klient.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest  każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem złożenia zamówienia/zawarcia umowy jest dokonanie pierwszej płatności za pośrednictwem serwisu lifetrip.pl 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentуw przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisуw prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.

3. Do zawarcia Umowy w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. LifeTrip zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Kursach, umieszczania nowych informacji, wprowadzenia nowych i wycofania poszczególnych Kursów prezentowanych w Sklepie oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Kursów lub miejsc na te Kursy, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Kursy, aż do wyczerpania zapasуw objętych tymi formami sprzedaży.

7. Na kursach grupowych obowiązuje limit miejsc określony w opisie danego szkolenia lub wyprawy (kursów) w Sklepie. Realizacja zamówienia, tj. zapis do wybranej przez Kupującego grupy, następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień oraz zapisуw osobistych przyjmowanych w biurze LifeTrip na kurs w wybranej grupie, aż do wyczerpania limitu miejsc.

8. LifeTrip zastrzega sobie prawo wycofania oferty Kursu w podanym terminie w przypadku braku miejsc, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W przypadku wniesienia opłaty za Kurs grupowy, w której brak wolnych miejsc, słuchaczowi proponowany jest inny termin zajęć lub pełny zwrot wniesionej opłaty.

 

§ 3 

WARUNKI REALIZACJI KURSÓW SURVIVALOWYCH

 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA ORAZ ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA LIFETRIP

1. Szkoła zobowiązuje się zorganizować Kurs survivalowy, którego specyfikacja i wymiar godzin znajduje się w opisie Kursu w Sklepie, który stanowi ofertę w myśl przepisуw Kodeksu cywilnego.

2. Szkoła oferuje następującą liczbę szkoleń/wypraw w danym pakiecie:

a. - JUNIOR - 5 szkoleń/wypraw w okresie trwania zawartej umowy 

b. - MASTER - 8 szkoleń/wypraw w okresie trwania zawartej umowy 

c. - EXTREM - 12 szkoleń/wypraw w okresie trwania zawartej umowy 

3. GROBRTOTER - 20 szkoleń/wypraw w okresie trwania zawartej umowy 

Szkoła zastrzega sobie prawo zwiększenia liczebności grupy  w szczególnych przypadkach.

5. Szkoła świadczy usługi na rzecz Uczestnika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Szkoła oświadcza, że dysponuje przygotowaniem merytorycznym, wiedzą i wszelkimi środkami i zasobami koniecznymi do prawidłowego przeprowadzenia Kursu.

7. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody LifeTrip.

8. Kursy survivalowe prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów survialu

9. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Szkoła uwzględnia dni wolne ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu. W momencie zapisu Klient otrzymuje od Szkoły szczegółowy harmonogram kursu i wykaz dni wolnych od zajęć.

10. Szkoła wymaga od Uczestnika aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć.  Klient nie może przeszkadzać w zajęciach oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.

11. Szkoła zobowiązuje się do rzetelności w świadczeniu usług szkoleniowych i stałego nadzoru metodycznego nad kursami. Celem prowadzenia nadzoru, Szkoła zastrzega sobie możliwość wizytacji zajęć przez metodyka, którego zadaniem jest obserwacja przebiegu zajęć i pracy instruktorów oraz weryfikacja jakości nauczania.

12. Szkoła zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba instruktora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania Kursu/umowy tak, aby ilość przeprowadzonych szkoleń była zgodna z Umową.

 

§ 4 

 SZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI KURSÓW ONLINE

1. Przed pierwszą Lekcją Szkoła zobowiązuje się dostarczyć Uczestnikowi Kod dostępu do zajęć na podany adres email.

2. W celu prawidłowego uczestnictwa w Kursie Uczestnik powinien spełnić następujące wymaganie techniczno-sprzętowe:

a) Komputer

b) Kamera (wbudowana lub zewnętrzna)

c) Mikrofon wbudowany lub zestaw słuchawkowy

d) Zalecane: słuchawki z mikrofonem (redukują szum)

e) Internet o prędkości minimum 1 Megabit

Szczegółowe wymagania techniczno-sprzętowe dostępne są pod adresem wskazanym w mailu rejestracyjnym danego szkolenia.

3. Korzystanie z Platformy wymaga akceptacji regulaminu zewnętrznego dostawcy usług. 

4. Uczestnik Kursu przyjmuje do wiadomości, że:

a) niezbędne do prawidłowego działania usług oprogramowanie jest automatycznie pobierane i instalowane online ze strony internetowej wskazanej przez Szkołę, po zalogowaniu się na pierwsze zajęcia. Uczestnik powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na swoim urządzeniu;

b) Uczestnik powinien mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej dodatkowych wtyczek;

c) z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programуw korzystających z połączenia internetowego.

5. Uczestnik potwierdza, że spełnia Wymagania techniczno–sprzętowe, o których mowa powyżej oraz zobowiązuje się dokonać instalacji aplikacji, o której mowa w definicji Kodu dostępu, przy czym w związku z tą instalacją oraz korzystaniem z aplikacji w ramach Kursu Uczestnik nie ponosi jakichkolwiek opłat, w tym opłat licencyjnych.

6. Szkoła zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi pomoc techniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Kursu – przed pierwszą Lekcją i w trakcie trwania Kursu.

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Uczestnikуw z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b) brak zastosowania przez Uczestnika minimalnych wymagań sprzętowych.

8. Szkoła zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć w przypadku nieprzewidzianych awarii, niemożliwych do szybkiego usunięcia (awaria łącza internetowego, przerwy w dostępnie do platformy, nagła awaria sprzętu lektora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania Kursu tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z Umową.

9. Uczestnik ma prawo dostępu do materiałуw dydaktycznych w wersji elektronicznej przygotowanych przez Szkołę. Uczestnik może korzystać z materiałуw dydaktycznych wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z udostępnionych materiałуw ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczegуlności nie może korzystać z tych materiałуw w celach komercyjnych. Wszelkie treści zawarte w materiałach przekazanych Uczestnikowi przez Szkołę w związku z Kursem, mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących Szkole autorskich praw majątkowych lub – w przypadku utworуw, ktуre Szkoła eksploatuje na mocy umуw licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotуw trzecich.

10. Uczestnikowi zabrania się:

a. odnoszenia się w sposуb wulgarny lub obraźliwy, naruszający godność innych Uczestnikуw i Lektora,

b. podawania się za innego Uczestnika;

c. umożliwianie uczestnictwa w Kursie innej osobie niż Uczestnik.

d. korzystanie z Platformy w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisуw prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym oraz naruszających prawa własności intelektualnej;

e. utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunkуw innych Uczestnikуw i Lektora;

 

§ 5 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI KURSÓW STACJONARNYCH

 

1. Kursy stacjonarne prowadzone są w wyznaczonych wcześniej lokalizacjach, gdzie zakładany jest czasowy obóz survivalowy. 

2. Informacje o aktualnej ofercie bonusowej Szkoła będzie udostępniać w „Strefie Kursanta”, na fanpage LifeTrip na Facebook lub na stronie internetowej Szkoły.

4. Uczestnik kursu stacjonarnego nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego.

5. LifeTrip zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia przez Klienta nietykalności cielesnej innego Klienta, lektora lub pracownika LifeTrip, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu, a w przypadku działań Uczestnika naruszających postanowienia ust. 14 powyżej, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu. W takim przypadku LifeTrip zwraca Klientowi uiszczone przez niego wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez LifeTrip świadczenia.

§ 6

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Opisy Kursуw oraz ceny podane w Sklepie stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności: 

a) zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy o świadczenie usług; 

b) zapoznać się z Kursami i Wyprawami survivalowymi prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków świadczenia usług Kursуw survivalowych przez Szkołę (właściwymi dla rodzaju umowy, której zawarciem zainteresowany jest Klient), regulaminami promocji, pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość; 

c) dokonać wyboru przedmiotu Zamówienia spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu; 

d) poprawnie wypełnić właściwy formularz dla danego Klienta poprzez podanie aktualnych danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail), 

e) zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, 

f) wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;

3. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przed złożeniem Zamówienia także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia.

4. W celu przesłania Zamówienia do LifeTrip Klient po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 3) naciska na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „Zamawiam i płacę”

5. Obowiązek zapłaty wskazany w ramach powyższego przycisku oznacza obowiązek dokonania przez Klienta na rzecz LifeTrip zapłaty należności, w celu zawarcia powyższej Umowy zgodnie z § 8 ust. 1-2.

 

§ 7

CENY I PŁATNOŚCI

1. Ceny wszystkich Kursуw dostępnych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Obowiązują do wyczerpania limitu miejsc.

2. Zamieszczone w Sklepie ceny Kursуw obejmują łączne wynagrodzenie Szkoły za świadczenie usług wraz z podatkami.

3. Cena Kursu może być wniesiona w ratach w ilości i wysokości określonej przez Szkołę w opisie Kursu. W przypadku wyboru przez Klienta dokonania płatności w ratach, Umowa zostaje zawarta gdy Klient dokona płatności pierwszej raty.

4. Cena Kursu nie uwzględnia ceny podręcznikуw, które Klient zobowiązuje się nabyć we własnym zakresie, jeśli uczestnictwo w wybranym przez Klienta kursie wymaga zaopatrzenia się w podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej. Szkoła może umożliwić zakup podręcznikуw w księgarni partnerskiej Szkoły.

5. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:

a) Wpłata na konto LifeTrip.

b) Płatność za pośrednictwem serwisu Stripe - transakcje kartą kredytową i e-przelewem.

6. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym na konto Szkoły w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:  

- imię i nazwisko Klienta, 

- ID Zamówienia. 

Należność należy przelać na następujący rachunek bankowy Szkoły:

LifeTrip.

ul. Z. Modzelewskiego 40/78

Nr rachunku: 68 1140 2004 0000 3002 7680 0376

 

7. Termin płatności w przypadku realizacji przelewem bankowym wynosi 2 dni od dnia złożenia Zamówienia.

8. Za dokonanie płatności uważa się moment: 

a) wpływu środków na rachunek bankowy LifeTrip – w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy LifeTrip;

b) pozytywny wynik autoryzacji – w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu Stripe.

9. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności drogą elektroniczną przez Szkołę (tj. zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym lub otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z Stripe) Klient otrzymuje mailowo potwierdzenie zawarcia Umowy na Kurs w postaci karty informacyjnej kursu oraz potwierdzenia przyjęcia płatności. Do tej wiadomości załączony zostanie również Regulamin.

10. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do 14 dni od daty płatności określonej w karcie informacyjnej kursu, Klient traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy. Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej Umowy i nie zwalnia Klienta lub jego opiekuna prawnego z zawartych w niej zobowiązań. Celem rozwiązania Umowy należy złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji, po czym LifeTrip dokonuje rozliczenia z Klientem na zasadach rezygnacji określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.

  

§ 8

ZAWARCIE UMOWY W WYNIKU ZAMÓWIENIA

 

1. Dokonanie płatności zgodnie z § 7 ust. 8 Regulaminu jest równoważne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty Szkoły, a tym samym zawarcia Umowy na świadczenie usług edukacyjnych w postaci Kursu językowego na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zajęć, których ilość przewiduje oferta.

2. Dokonanie płatności I raty w wysokości określonej przez Szkołę w ofercie jest równoważne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Za datę zawarcia Umowy uznaje się moment dokonania płatności zgodnie z § 7 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

4. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Szkoły wynosi 2 dni od dnia złożenia Zamówienia zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 7 Regulaminu.

5. W terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Szkoła dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość utrwalonej na trwałym nośniku. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości elektronicznej (e-mail) potwierdzającej zawarcie Umowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Szkołę braku dokonania płatności na rachunek bankowy Szkoły w terminie 2 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia, Klient upoważnia Szkołę do anulowania całego Zamówienia.

  

§ 9

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Odstąpienie następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia opisanego w pkt 4 poniżej przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy. Zasady odstąpienia od Umowy przedstawione są w poniższych postanowieniach regulaminu.

2. Do skutecznego odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na adres: LifeTrip lub na adres mailowy kontakt@LifeTrip.pl. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową, Szkoła prześle do Konsumenta niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone poprzez oświadczenie w dowolnej formie, z którego w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinna zostać podana: 

- data zawarcia Umowy,

- nazwa Kursu, którego umowa dotyczyła, 

- nr konta bankowego do zwrotu wpłaty

4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

5. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Szkoła zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Szkoła dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.

7. W przypadku zakupu kursu grupowego przez Sklep w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć w ramach zakupionego kursu, Konsument uczestnicząc w zajęciach zgadza się tym samym na rozpoczęcie świadczenia usługi z pominięciem 14-dniowego okresu wycofania z niej. Po rozpoczęciu korzystania z usługi Konsumentowi przysługuje w każdej chwili prawo rezygnacji na zasadach określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.

§ 10

REZYGNACJA Z KURSU GRUPOWEGO

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu, w przypadku rezygnacji przez Klienta z Kursu grupowego do 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za Kurs podlega zwrotowi w pełnej wysokości. W razie rezygnacji z Kursu grupowego w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć Szkoła zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie za Kurs w kwocie pomniejszonej o opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 30% ceny Kursu.

2. W przypadku pisemnej rezygnacji Klienta z Kursu grupowego, Szkoła zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Ponadto od Klienta pobiera się opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 30% ceny kursu. Za datę rezygnacji Klienta z kursu uznaje się datę wpłynięcia do biura Szkoły pisemnego oświadczenia. Fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu.

3. Opłata z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego może zostać anulowana Klientowi, w przypadku złożenia przez niego pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami wykazującymi, że rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, takich jak: przewlekła choroba, ciężka sytuacja rodzinna, wypadki losowe. Decyzję o anulowaniu opłaty z tytułu rezygnacji podejmuje Dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

§11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Szkoła dokłada wszelkich starań aby umożliwić Uczestnikowi nabywanie nowych umiejętności survivalowych. Ze względu na fakt, że w przypadku nauki efekty uzależnione są od wielu czynników, które nie mieszczą się w zakresie świadczenia usługi, Szkoła nie gwarantuje Uczestnikowi rezultatu w postaci opanowania przez Uczestnika umiejętności survivalowych na jakimkolwiek poziomie zaawansowania.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wynik egzaminów survivalowych, do których po Kursie przystępuje Uczestnik.

3. W przypadku zapisu na kurs online, Szkoła nie odpowiada za działanie sprzętu, którym posługuje się Uczestnik, jak również za brak dostępu lub zakłócenia w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika.

4. Uczestnik odpowiada za zapłatę za Kurs oraz za szkodę wyrządzoną Szkole w związku z nie wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy.

5. W stosunku do Uczestnikуw niebędących Konsumentami całkowita odpowiedzialność Szkoły zostaje ograniczona do kwoty faktycznie wniesionej opłaty za kurs.

 

§ 12

REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach: 

a) nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu;

b) niedotrzymania z winy Szkoły określonego w Umowie o świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@LifeTrip.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Szkoły przy ul. Z. Modzelewskiego 40/78, 02-679 Warszawa.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: 

a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osуb prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);

b) opis sytuacji będącej podstawą złożenia reklamacji.

4. Szkoła w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest nadanie pisma w placуwce pocztowej lub przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi Szkoły na złożoną reklamację we wskazanym powyżej terminie równoznaczny jest z uznaniem roszczenia.

 

§ 13

POZASĄDOWY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. W przypadku, gdy Szkoła nie uwzględni reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, a także Klient nie będący Konsumentem, składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

3. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 2 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratуw Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentуw pod adresem: www.uokik.pl.

4. Rozwiązanie sprawy w wyniku powyższej procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej. Nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.

5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyrok wydany przez ten sąd mają charakter wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

6. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentуw lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentуw. Informacje o Federacji Konsumentуw znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.federacja-konsumnetуw.org.pl.

 

§ 14

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientуw w rozumienia przepisуw ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) jest LifeTrip sp. z o.o.

2. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu. W przypadku Klientуw, którzy życzą sobie wystawienia faktury „na firmę”, również dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT: nazwa nabywcy, adres, NIP.

3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy o świadczenie usług.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 RODO, pkt 1 b), czyli w celu niezbędnym do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 RODO, pkt. 1 f) prawnie uzasadniony interes administratora.

5. LifeTrip gwarantuje Klientowi realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisуw o ochronie danych osobowych (RODO), w ramach których Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 10 lat lub do ewentualnego żądania ich usunięcia przez Klienta. W tym czasie Klient ma możliwość odebrania certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu, uzyskania duplikatu certyfikatu, oraz wszelkiego typu zaświadczeń potwierdzających przebieg edukacji Klienta w Szkole (poziom, wyniki egzaminуw końcowych, frekwencja, zdobyte kompetencje).  

7. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą pracownicy administracyjni, w tym osoby samozatrudnione. Ponadto odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być firmy obsługujące płatności internetowe oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz obsługa księgową i prawną.

8. Wyłącznie za wyraźną, odrębną zgodą Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych, jasno określonych celach i oparciu o inne podstawy prawne, np. w celu wysłania newslettera lub w celach marketingowych. Zgoda ta udzielana jest dobrowolnie i może być cofnięta przez Klienta w każdym czasie – podstawa prawna: art. 6 RODO pkt 1 a) dobrowolna zgoda Uczestnika kursu.

9. Pytania dotyczące przetwarzania przez LifeTrip danych osobowych, a także w celu realizacji praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwуw, zapraszamy do biura LifeTrip lub prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:

o   adres e-mail: kontakt@LifeTrip.pl

o   poczta tradycyjna: LifeTrip, ul. Z. Modzelewskiego 40/78, 02-679 Warszawa, z dopiskiem „ dane osobowe”

o   numer telefonu: 505-335-623  (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

11. Klient, który nie jest zadowolony z udzielonych przez LifeTrip wyjaśnień ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

§ 15

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. LifeTrip zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://www.LifeTrip.pl/ zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientуw przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Szkołę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2020 r. Do Zamówień złożonych przez wejściem w życie niniejszej Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.

5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc postanowienia Regulaminu z dnia 25.05.2020, który obowiązuje jednak w stosunku do Zamówień złożonych  przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

6. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

bottom of page